Kazanie na drugim spotkaniu Szkoły Maryi – ks. Grzegorz Śniadoch IBP – 11 lutego 2017 r.

O ŻALU ZA GRZECHY.

LEKCJA:
Czytanie z Apokalipsy św. Jana.
Ap 11,19; 12,1; 12,10

Otwarła się świątynia Boża w niebiesiech i zjawiła się arka testamentu Jego w świątyni. I stały się błyskawice i wołania, trzęsienie ziemi i grad wielki.
I ukazał się znak wielki na niebie: Niewiasta obleczone w słońce i księżyc u jej stóp, a na głowie jej korona z gwiazd dwunastu.
I usłyszałem głos donośny w niebie, mówiący: «Teraz stało się zbawienie i potęga, i królowanie Boga naszego, i władza Chrystusa Jego».

EWANGELIA:
Według św. Łukasza.
Łk 1,26-31

Onego czasu: Posłany jest Anioł Gabriel od Boga do miasta galilejskiego, które zwano Nazaret, do Panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a imię Panny Maryja. I wszedłszy do Niej Anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami».
A Ona, gdy posłyszała, zatrwożyła się na słowa jego i rozważała, cóż by to było za pozdrowienie. I rzekł Jej Anioł: «Nie lękaj się, Maryjo, albowiem znalazłaś łaskę u Boga! Oto poczniesz w łonie i porodzisz syna, i nadasz Mu imię Jezus».

Wpis opublikowano 4 września 2017r.