Rodzinna Akademia Społeczna

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie RODZINNA AKADEMIA SPOŁECZNA finansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Istotą projektu jest wsparcie form integracji dzieci (6-15 l.) i osób dorosłych poprzez zwiększenie uczestnictwa dzieci i dorosłych w zajęciach rekreacyjnych i pozalekcyjnych w okresie do końca XII 2017 r. Projekt dotyczy dzieci i osób dorosłych zamieszkałych na terenie Białegostoku (w szczególności Starosielc) oraz pobliskich miejscowości (nie dalej niż 40 km od Białegostoku) w woj.podlaskim, głównie pochodzących z rodzin wielodzietnych.

Zapraszamy do składania ankiet rekrutacyjnych
osobiście lub mailowo na adres:

biuro.proanima@wp.pl
lub
biuro@vexillaregis.pl

Ankieta rekrutacyjna, regulamin rekrutacji oraz szczegółowy opis projektu znajdują się na stronie akademiarodzinna.pl
w zakładce DO POBRANIA.

 

AKADEMIA TRADYCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

24 os. dorosłe, 2 spotkania w miesiącu po 4h

Akademia Tradycji i Umiejętności Społecznych (połączona z projekcjami Dyskusyjnego Klubu Filmowego). Liczba uczestników/czek akademii: 24 osób dorosłych. Spotkania Akademii realizowane będą 2 razy w miesiącu po 4h zegarowe. III-VI – 8 spotkań, IX-XI- 7 spotkań, łącznie 15 spotkań, 60 godzin. Spotkania w godzinach popołudniowych także w soboty / niedziele, miejsce spotkań: sala wykładowa w budynku po tzw. starej szkole w Starosielcach.

Celem Akademii Tradycji i Umiejętności Społecznych jest przygotowanie do funkcjonowania w życiu publicznym osób, które pragną swoją wiedzą i sprawnościami w sposób odpowiedzialny angażować się zarówno w życie społeczności lokalnej, jak i większej – państwowej i narodowej. Podstawą kształcenia w Akademii jest wiedza ogólna, pomagająca w rozumieniu bytu osobowego w jego uwarunkowaniach indywidualnych i społecznych, związku natury ludzkiej z relacjami społecznymi w rodzinie, społeczności lokalnej narodzie/państwie. W końcu jej celem jest też zdobycie przez uczestników konkretnej wiedzy dotyczącej funkcjonowania samorządu i metod aktywizacji społeczności lokalnej. Zajęcia akademii trwają 10 miesięcy, podzielone są na dwa semestry.

Tematyka wykładów:
1. Wprowadzenie do filozofii,
2. Antropologia filozoficzna z elementami etyki,
3. Wychowanie klasyczne.
4. Cel i istota.
5. Aretologia,
6. Nauka o cywilizacjach z elementami historii Polski,
7. Polityczne ideologie współczesnego świata,
8. Filozofia polityki.
9. Klasyczne rozumienie polityki,
10. Od demokracji antycznej do demokracji współczesnej,
11. Zderzenie cywilizacji na tle współczesnej sytuacji międzynarodowej,
12. Miejsce partii politycznych w życiu społecznym,
13. Rola mediów w polityce,
14. Samorządność w Polsce.
15. Ustawy regulujące funkcjonowanie samorządu.
16. Kompetencje poszczególnych szczebli samorządowych,
17. Prakseologia cywilizacyjna.
18. Umiejętność aktywizacji społeczności lokalnych.

AKADEMIA TEATRU, MUZYKI I TAŃCÓW DAWNYCH

15 dzieci i 5 os. dorosłych (w 3 grupach), 1 spotkanie w tygodniu po 2 h

Akademia teatru, muzyki i tańców dawnych, realizowana w okresie od III 2017 roku. Udział weźmie: 15 uzdolnionych dzieci oraz 5 dorosłych (rodziców dzieci) podzielonych na 3 grupy – każda po 5 osób + dorośli dołączają do grup adekwatnie do grup swoich dzieci. 1 spotkanie w tygodniu po 2h zegarowe dla każdej z grup przez okres 7 miesięcy, łącznie 162 godzin, każda grupa po 54 godzin. Terminy spotkań możliwe w każdy dzień tygodnia zgodnie z preferencjami uczestników/czek projektu. Zajęcia będą odbywać się w Domu Parafialnym przy ul. Szkolnej 2A w Białymstoku na osiedlu Starosielce.

Akademia będzie przybliżać młodym ludziom, a także całym rodzinom staropolskie tradycje wspólnego muzykowania, tańców a także elementów teatru, jasełek, herodów, misteriów itp , a w ten sposób będzie wpływać na integrację. Nauka gry na instrumentach dawnych (flety, lira korbowa, lutnia, gitara, psalterium) nauka tańca dworskiego i staropolskiego, nauka obyczajów i tradycji staropolskich, wykonywanie prostych instrumentów muzycznych, wykonywanie elementów strojów i ubioru z dawnych epok, nauka śpiewu pieśni staropolskich świeckich i religijnych ma uwrażliwiać na sztukę w kontekście tradycji i dziedzictwa kulturowego naszej części Europy. Istotną cechą zajęć będzie ich otwarcie na całe rodziny, możliwość współpracy rodziców przy przygotowaniu strojów, instrumentów. W ramach projektu zostaną zorganizowane dwa pikniki rodzinne – na piknikach zostaną zaprezentowane efekty z realizowanych w ramach akademii muzyki, teatru i tańców ludowych zajęć. Wystąpią dzieci, wspólnie z dorosłymi, a także ich nauczycielami.

AKADEMIA JĘZYKÓW

j. łaciński – 8 dzieci i 8 dorosłych, j. angielski 16 dzieci (w 2 gr.) 2 x w tygodniu po 2 h

Języki klasyczne dla 16 uczestników (8 dzieci i 8 dorosłych) podzielonych na 2 grupy. Zajęcia będą odbywać się 2 razy w tygodniu po 2h zegarowe. Okres realizacji III-VI oraz IX-XII 2017, łącznie zrealizowanych zostanie 112 h – odpowiednio 56 h dla każdej grupy Zajęcia będą odbywać się w Domu Parafialnym przy ul. Szkolnej 2A w Białymstoku na osiedlu Starosielce w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników/czek – w tygodniu lub w weekend, w zależności od potrzeb.

Nauka języków klasycznych – łaciny i greki jeszcze przed wojną obowiązkowa w większości Szkół. Obecnie występuje rzadko i to zazwyczaj w szkołach na poziomie średnim (licea) i wyższym (prawo, medycyna). Nauka języków klasycznych w wieku szkolnym z udziałem rodziców dzieci, oprócz integracji rodzin, wywrze pozytywny wpływ na znajomość nowożytnych języków obcych, które częstokroć wprost wywodziły się z języków klasycznych, jak choćby oczywiste pokrewieństwo łaciny i języków romańskich. Będąc podstawą lingwistyczną dla wielu języków, języki klasyczne będą wykładane ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa i gramatyki, które stanowią fundament dla poznawania współczesnych języków obcych.

Język angielski – 16 uczestników (16 dzieci) podzielonych na 2 grupy/ zajęcia będą odbywać się 2 raz w tygodniu po 2h zegarowe. Okres realizacji III-VI oraz IX-XII 2017, łącznie zrealizowanych zostanie 112 h – odpowiednio 56 h dla każdej grupy. Zajęcia będą ukierunkowane na zminimalizowanie dysproporcji wiedzy z języka angielskiego oraz nadrabianie zaległości szkolnych. Zajęcia będą w szczególności realizowane przez metody interaktywne: śpiewanie angielskich piosenek, powtarzanie wierszyków, scenki sytuacyjne.

AKADEMIA SZACHOWA

1 spotkanie w tygodniu po 2h (min. 15 dzieci i max 5 os. dorosłe)

Akademia (Klub szachowy) – realizowana w okresie III-VI – IX-XI 2017 w formie: 1 spotkania w tygodniu po 2h zegarowe. Liczba uczestników: 20 (min. 15 dzieci i max 5 dorosłych). Zajęcia będą odbywać się w Domu Parafialnym przy ul. Szkolnej 2A w Białymstoku na osiedlu Starosielce. Zostanie przeprowadzanych 40 zegarowych zajęć. Podczas zajęć obecnych będzie dwóch trenerów – tak aby dotrzeć z wiedzą do każdego uczestnika i uczestniczki Akademii.

Szachy bez względu na wiek dziecka mogą poprawić jego koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji. Gra w szachy uczy także determinacji, motywacji i sportowego zachowania.

BITWA SZACHOWA: pod koniec realizacji Akademii zostanie zorganizowany turniej szachowy. W turnieju mogą wziąć wszyscy uczestnicy/czki projektu (także Ci którzy nie brali udziału w Akademii szachowej – planowana szacunkowa liczba uczestników bitwy to 20 osób). Bitwa zostanie zorganizowana w sobotę lub w niedzielę w Domu Parafialnym przy ul. Szkolnej 2A w Białymstoku na osiedlu Starosielce. Bitwa będzie uroczystym zakończeniem Akademii Szachowej – połączona z nagrodami w turnieju za miejsca 1-3 oraz nagrody pocieszenia dla wszystkich uczestników/czek projektu. Turniej zakończy uroczysty piknik połączony z imprezą/ balem dla dzieci i rodziców.

AKADEMIA RYCERSKA

16 dzieci (w dwóch grupach), 1 x w tyg 2 h zegarowe

Akademia Rycerska – udział w niej weźmie 16 uczestników/czek (dzieci) podzielonych na 2 grupy: 1 grupa/8 osób. Zajęcia realizowane będą w okresie III-VI oraz IX-XI 2017 / raz w tygodniu po 2h lekcyjne przez doświadczonych praktyków w w/w zakresie/ łącznie 112h zegarowych – 56h/ grupa. Zajęcia będą odbywać się w Domu Parafialnym przy ul. Szkolnej 2A w Białymstoku na osiedlu Starosielce a (przy sprzyjających warunkach pogodowych – na wolnym powietrzu).

Oprócz nauki szermierki zajęcia będą się ogniskowały wokół idei rycerskiej realizowanej przez naszych przodków w ciągu dziejów Polski. Zajęcia będą prowadzone metodami aktywnymi, między innymi: role playing (żywa historia – reaktywacja), elementy archeologii doświadczalnej. W ramach zajęć uczestnicy mają szanse wcielić się w różne role społeczne. Od poziomu decyzyjnego (władca, pan na włościach) do poziomu wykonawcy (rzemieślnik, rycerz). Podczas gier umożliwione zostanie spojrzenie na działania ludzi w przeszłości z różnych perspektyw, gospodarczej, lokalnej, aż po geopolityczne.

WYJAZDOWE WARSZTATY STAROPOLSKIE NA ZAMKU W GNIEWIE

45 dzieci (24-27 VII 2017)

Wyjazd do Zamku w Gniewie zorganizowany zostanie od 24 do 27 lipca 2017 r. W wyjeździe wezmą udział wszystkie dzieci uczestniczące w projekcie oraz kierownik wycieczki i minimum 3 opiekunów (1 opiekun na 15- oro dzieci). Łącznie 49 osób (45 dzieci, kierownik wycieczki, 3 opiekunów). Wyjazd zostanie zorganizowany zgodnie ze wszystkimi przepisami i wymogami bezpieczeństwa (m.in. zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i warunków działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (DzU z 2001 r., Nr 101, poz. 1095)
Wyjazdowe Warsztaty to letni wyjazd organizowany dla dzieci oraz dorosłych wolontariuszy biorących udział w poszczególnych Akademiach. Jako miejsce pobytu wybrano Zamek w Gniewie. Został on zbudowany przez Zakon krzyżacki na planie czworoboku po 1290 roku i rozbudowany w XIV i XV wieku, następnie od połowy XV w. do 1772 roku był siedzibą polskich starostów. Zamek został poważnie zniszczony w pożarze w 1921 r. Jego odbudowa rozpoczęła się w roku 1968, a zakończyła w 1974. W jej trakcie przywrócono częściowo wygląd zamku z czasów średniowiecza. Obecnie na zamku odbywają się turnieje rycerskie, pokazy kowalstwa artystycznego, kolonie i inne imprezy kulturalne i integracyjne.
Wyjazd będzie miał walory integracyjne a także będzie ukoronowaniem i praktycznym (sprawdzianem) umiejętności i wiadomości historycznych nabytych w realizowanych Akademiach.
Czas trwania wyjazdu: 4 dni
Podczas wszystkich dni uczestnicy/czki będą zakwaterowani w Pałacu Myśliwskim w kompleksie Zamkowym.

Program wyjazdu:

I dzień:
1. Przyjazd i zakwaterowanie
2. Warsztaty dawnych rzemieślników: Pod opieką przewodnika uczestnicy/czki zwiedzą warsztaty: tkacki, drukarski, garncarski, strzelnicę Zamkową (zapoznają się m.in. z budową i użyciem kuszy i łuku)
3. Obiad
4. Żywa lekcja historii – pokaz konny „Husaria Chluba Oręża Polskiego”. Podczas lekcji żywej historii uczestniczy/czki wezmą udział w nocnym spacerze z pochodniami po zamku, który ma na celu przybliżenie ciemnych zakamarków gniewskiej warowni.
5. Kolacja

II dzień:
1. Śniadanie
2. Widowisko multimedialne – „Wakacje z duchami” – uczestnicy/czki przenoszą się do nieistniejącego świata duchów. W otoczenie walących się murów, płonących stropów, bezgłowych rycerzy. Przedstawienie zachwyca, uczy i dostarcza tematów na wiele ciekawych dyskusji. Postaciom głosu użyczyli znani polscy aktorzy: Królowa Marysieńka – Danuta Stenka, Król Jan III Sobieski – Tomasz Kot, Dobry komtur Zygmunt – Henryk Zalesiński, Zły komtur Zygfryd – Florian Staniewski
3. Obiad
4. Spektakl – Zbrojownia Zamku Gniew – Staropolska Sztuka Wojenna – spektakl realizowany w Zbrojowni znajdującej się w piwnicy skrzydła wschodniego Zamku Gniew. Uczestniczy/czki projektu są oddawani pod komendę dwóch żołnierzy Żółtego Regimentu Piechoty, którego uzbrojenie jest przechowywane w zbrojowni zamku. Uczestnicy/czki projektu przez piechurów są zapoznawani z zasadami staropolskiej sztuki wojennej, skupiając się przede wszystkim na piechocie polskiej i autoramencie cudzoziemskim. Uczestnicy/czki poznają skutki użycia polskiej szabli, śmiercionośne muszkiety, pistolety i artylerię.
5. Ognisko na podzamczu – kolacja zorganizowana w formie ogniska w pieczeniem kiełbasek.

III dzień
1. Śniadanie
2. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem – Spacer po średniowiecznych uliczkach 700 letniego miasta Gniewa.
3. Obiad
4. Wycieczka edukacyjna gondolą szlakiem JANA III SOBIESKIEGO – dla chętnych uczestników/czek zostanie zorganizowany rejs gondolą podczas którego można podziwiać ptactwo i zwierzynę żerującą w strefie chronionego krajobrazu Natura 2000.
5. Kolacja

IV dzień
1. Śniadanie
2. Wykwaterowanie i wyjazd

 

Projekt dofinansowany ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

 

Wpis opublikowano 20 lutego 2017r.