Kazanie na święto Matki Bożej Różańcowej – ks. Grzegorz Śniadoch IBP – 7.10.2016 r.

LEKCJA:
Czytanie z Księgi Przysłów.
Prz 8,22-24; 8,32-35

Pan posiadł mnie na początku dróg swoich, zanim cokolwiek od początku uczynił. Od wieków zrządzona jestem i od starodawna, zanim ziemia powstała. Nie było jeszcze przepaści, a jam poczęta była. Teraz więc, synowie, słuchajcie mnie: Błogosławieni, którzy strzegą dróg moich. Słuchajcie nauki, a bądźcie mądrzy i nie od rzucajcie jej. Błogosławiony człowiek, który mnie słucha i który czuwa co dzień u drzwi moich i strzeże podwojów mej bramy. Kto mnie znajdzie, znajdzie życie i wyczerpie zbawienie od Pana.

EWANGELIA:
Ciąg dalszy Ewangelii świętej według św. Łukasza.
Łk 1,26-38

Onego czasu: Posłany jest Anioł Gabriel od Boga do miasta galilejskiego, które zwano Nazaret, do Panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a imię Panny Maryja. I wszedłszy do Niej Anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami».
A Ona, gdy posłyszała, zatrwożyła się na słowa jego i rozważała, cóż by to było za pozdrowienie. I rzekł Jej Anioł: «Nie lękaj się, Maryjo, albowiem znalazłaś łaskę u Boga! Oto poczniesz w łonie i porodzisz syna, i nadasz Mu imię Jezus. Ten będzie wielkim i Synem Najwyższego nazwany będzie. I da Mu Pan Bóg stolicę Dawida, ojca Jego i będzie królował nad domem Jakubowym na wieki, a królestwu Jego nie będzie końca».
A Maryja rzekła do Anioła: «Jakże się to stanie, skoro męża nie znam?» I odpowiadając Anioł rzekł Jej: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego Cię zacieni. Przeto i co się z Ciebie narodzi święte, Synem Bożym będzie nazwane. A oto Elżbieta, krewna Twoja, i ona poczęła dziecię w starości swojej, a jest to już szósty miesiąc dla tej, którą zowią niepłodną: bo nie masz nic niemożliwego u Boga». I rzekła Maryja: «Otom ja, służebnica Pańska, niechaj mi się stanie według słowa twego».

Kazanie na XX Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego – ks. Grzegorz Śniadoch IBP – 2.10.2016 r.

LEKCJA:
Czytanie z Listu św. Pawła do Efezjan.
Ef 5,15-21

Bracia: Baczcie pilnie, abyście postępowali z uwagą, nie jak nieroztropni, ale jako mądrzy, wyzyskując czas, ponieważ dni są złe. Nie bądźcie więc nierozważnymi, ale rozumiejącymi, jaka jest wola Boża. A nie upijajcie się winem, w którym tkwi rozpusta, ale napełniajcie się Duchem Świętym, wygłaszając psalmy, hymny i pieśni duchowe, nucąc i śpiewając w sercach waszych Panu. A dzięki czyńcie zawsze i za wszystko Bogu i Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bądźcie ulegli jedni drugim w bojaźni Chrystusowej.

EWANGELIA:
Ciąg dalszy Ewangelii świętej według św. Jana.
J 4,46-53

Onego czasu: Był dworzanin pewien, którego syn chorował w Kafarnaum. Ten, gdy usłyszał, że Jezus przybył z Judei do Galilei, poszedł do Niego i prosił Go, aby przyszedł i uleczył syna jego, bo już dogorywał. I rzekł do niego Jezus: «Jeśli nie widzicie znaków i cudów, nie wierzycie». Rzecze do Niego dworzanin: «Panie, przyjdź pierwej, zanim umrze syn mój». Rzecze do niego Jezus: «Idź, syn twój żyje». I uwierzył ów człowiek słowu, które mu powiedział Jezus, i poszedł. A gdy był w drodze, wyszli na jego spotkanie słudzy i oznajmili mówiąc: «Syn twój żyje». Zapytał ich tedy o godzinę, w której mu się polepszyło. I rzekli mu: «Wczoraj o godzinie siódmej opuściła go gorączka». Poznał tedy ojciec, że była to godzina, w której powiedział do niego Jezus: Syn twój żyje. I uwierzył sam i cały dom jego.

Ogłoszenia na XXII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

xxii_nd_po_zdsw

I rozgniewawszy się, podał go katom. Mt. 18,34

16 października 2016 r.

1. Służba Boża w tym tygodniu:
Poniedziałek – Msza Święta godz.: 7:00, 18:00.
Wtorek – Msza Święta godz.: 7:00, 18:00.
Środa – Msza Święta godz.: 7:00, 18:00.
Czwartek – Msza Święta godz.: 7:00, 18:00.
Piątek – Msza Święta godz.: 7:00, 18:00.
Sobota – Msza Święta godz.: 7:00, 1800.
Niedziela – Msza Święta godz.: 8:00, 10:30 (suma).

Nabożeństwo różańcowe:
– poniedziałek-sobota – po Mszy Świętej o godz.: 18:00.
– niedziela – po Mszy Świętej o godz.: 10:30.

Okazja do Spowiedzi Świętej:
– po każdej Mszy Świętej,
– czwartek – NIE MA DYŻURU.

2. Trwa głosowanie na Budżet Obywatelski 2017. Zachęcamy do głosowania na projekt ogólnomiejski M.01 – Białystok buduje strzelnicę oraz na dwa projekty osiedlowe OS.07 – Plac zabaw dla dzieci ze Starosielc i OS.09 – Centrum rekreacyjno-sportowe „Starosielce” dotyczące zagospodarowania pod kątem rekreacji dla dzieci i młodzieży dawnego parku przy ul. Szkolnej na osiedlu Starosielce.

Swój głos można oddać na kartach do głosowania dostępnych w kruchcie oraz przez internet LINK.

3. Przyjmujemy wypominki za zmarłych. Msza święta za wiernych polecanych w wypominkach zostanie odprawiona 2 listopada (środa) o godz.: 18:00, a w niedzielę (6 listopada) będzie różaniec wypominkowy.

4. Rozpoczęliśmy remont głównego korytarza w szkole. Korytarz został już odmalowany, będzie również zamontowane nowe oświetlenie wystawowe.

5. Serdecznie zapraszamy na uroczyste otwarcie wystawy Trzewiki do naprawy, czyli urok dawnej rodziny nie tylko na fotografii, które odbędzie się za tydzień, w niedzielę 23 października o godz.: 13:00 w budynku szkoły.

Wystawa przedstawia rodziny z okresu przełomu XIX i XX wieku i została stworzona w oparciu o tradycyjne dla naszego kręgu kulturowego wzorce. Omówienia jej dokona pani Ewa Cywińska.

trzewiki_plakatmm

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Intencje mszalne na bieżący tydzień
17.10.-23.10.2016 r.

(więcej…)

Kazanie na uroczystość św. Michała Archanioła – ks. Grzegorz Śniadoch IBP – 29.09.2016 r.

 

LEKCJA:
Czytanie z Apokalipsy św. Jana.
Ap 1,1-5

W one dni: Bóg jawnym uczynił to, co ma się stać niebawem, i oznajmił przez poselstwo swojego Anioła słudze swemu Janowi. On to daje świadectwo słowu Bożemu i świadczy o Jezusie Chrystusie, o wszystkim, co widział. Błogosławiony, który czyta i słucha słów tego proroctwa i strzeże tego, co w nim jest napisane: albowiem czas jest blisko. Jan do siedmiu kościołów w Azji. Łaska wam i pokój od Tego, który jest i który był, i który nadejdzie, i od siedmiu duchów, stojących przed tronem Jego. I od Jezusa Chrystusa, będącego świadkiem wiernym, pierworodnym spośród umarłych i księciem królów ziemskich. On to nas umilowai, omył nas z grzechów naszych we Krwi swojej.

EWANGELIA:
Ciąg dalszy Ewangelii świętej według św. Mateusza.
Mt 18,1-10

Onego czasu: Przystąpili uczniowie do Jezusa mówiąc: «Któż, mniemasz, jest większy w Królestwie Niebieskim?» A Jezus przywoławszy dziecię postawił je w pośrodku nich, i rzekł: «Zaprawdę mówię wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jako dzieci, nie wnijdziecie do Królestwa Niebieskiego. Ktokolwiek się przeto uniży jako to dziecię, ten jest większym w Królestwie Niebieskim. A ktobykolwiek przyjął jedno takie dziecię w imię moje, mnie przyjmuje. Kto by zaś zgorszył jedno z tych maleńkich, które we mnie wierzą, lepiej by mu było, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński, i pogrążono w głębinie morskiej. Biada światu za zgorszenia. Muszą bowiem przyjść zgorszenia, wszelako biada temu człowiekowi, przez którego przychodzi zgorszenie. A jeśli cię ręka twoja albo noga twoja gorszy, odetnij ją i odrzuć precz od siebie. Lepiej ci jest ułomnym i chromym wnijść do żywota, niż mając dwie ręce lub dwie nogi, być wrzuconym w ogień wieczny. I jeśli cię oko twoje gorszy, wyłup je i odrzuć precz od siebie. Lepiej ci jest jednookim wnijść do żywota niż dwoje oczu mając, być wrzuconym do ognistej gehenny. Baczcie, abyście nie wzgardzili którymi z tych maluczkich. Powiadam wam bowiem, że Aniołowie ich w niebiesiech zawsze widzą oblicze Ojca mego, który jest w niebie».

Kazanie na XVIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego – ks. Grzegorz Śniadoch IBP – 18 września 2016 r.

LEKCJA:
Czytanie z Listu św. Pawła do Koryntian.
1 Kor 1,4-8

Bracia: Dziękuję Bogu mojemu zawsze za was, za łaskę Bożą, która jest wam dana w Chrystusie Jezusie, żeście się w Nim we wszystko wzbogacili, we wszelkie słowo i we wszelką umiejętność. Jako że świadectwo Chrystusowe utwierdzone jest pośród was. Tak, że wam na żadnej łasce nie zbywa, w oczekiwaniu objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który też umocni was aż do końca bez winy, w dzień przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa.

EWANGELIA:
Ciąg dalszy Ewangelii świętej według św. Mateusza.
Mt 9,1-8

Onego czasu: Jezus wstąpiwszy do łodzi przeprawił się i przybył do miasta swego. I oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu. A widząc wiarę ich, rzekł Jezus paralitykowi: «Ufaj, synu, odpuszczają ci się grzechy twoje». A oto niektórzy z uczonych w Piśmie myśleli sobie: «On bluźni». Jezus zaś, przeniknąwszy ich myśli, powiedział: «Czemuż źle myślicie w sercach waszych? Cóż łatwiej jest powiedzieć: Odpuszczają ci się grzechy, czy też: wstań a chodź? A żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi moc odpuszczania grzechów», przeto rzecze do paralityka: «Wstań, weźmij łoże twoje i idź do domu twego». I wstał, i poszedł do domu swego. Co widząc rzesze ulękły się i oddały chwałę Bogu, który dał taką moc ludziom.

Koncert z cyklu Muzyka Mistrzów Baroku – Koncerty fletowe Telemanna, Vivaldiego, Sammartiniego, Bacha

Zapraszamy serdecznie na najbliższy koncert z cyklu Muzyka Mistrzów Baroku Zespołu Muzyki Dawnej DILETTO, który odbędzie się 17 października 2016 roku o godz: 19:00 w Aula Magna Pałacu Branickich.

W programie wspaniałe koncerty fletowe G.Ph. Telemanna, A. Vivaldiego, G. Sammartiniego oraz IV Koncert Brandenburski J.S. Bacha.

Jako soliści wystąpią wirtuozi gry na fletach prostych: Tomasz Dobrzański oraz Marek Nahajowski. Partię solową skrzypiec wykona zaś koncertmistrz Wrocławskiej Orkiestry Barokowej – Zbigniew Pilch.

Na tę wykwitną, muzyczną ucztę zapraszamy wszystkich melomanów ze wstępem wolnym.

mmb_koncert_flet

Ogłoszenia na XXI Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

xxi_nd_po_zdsw

I rozgniewawszy się, podał go katom. Mt. 18,34

9 października 2016 r.

1. Służba Boża w tym tygodniu:
Poniedziałek – Msza Święta godz.: 7:00, 18:00.
Wtorek – Msza Święta godz.: 7:00, 18:00.
Środa – Msza Święta godz.: 7:00, 18:00.
Czwartek – Msza Święta godz.: 7:00, 18:00.
Piątek – Msza Święta godz.: 7:00, 18:00.
Sobota – Msza Święta godz.: 7:00.
Niedziela – Msza Święta godz.: 8:00, 10:30 (suma), 13:30 – w starym Kościele Farnym.

Nabożeństwo różańcowe:
– poniedziałek-piątek – po Mszy Świętej o godz.: 18:00.
– sobota – godz.: 18:00.
– niedziela – po Mszy Świętej o godz.: 10:30.

Okazja do Spowiedzi Świętej:
– po każdej Mszy Świętej,
– czwartek 8:00-9:00 oraz 19:00-20:00.

2. W sobotę Msza Święta tylko rano o godz.: 7:00, a o godz.: 18:00 tylko nabożeństwo różańcowe z możliwością przyjęcia Komunii Świętej.

3. Dzisiaj zbiórka do puszek na Fundusz Stypendialny dla uzdolnionej młodzieży „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

4. Trwa głosowanie na projekty w ramach budżetu obywatelskiego. Zachęcamy do głosowania na projekt ogólnomiejski M. 01 „Strzelnica” oraz na dwa projekty osiedlowe OS.07 i OS.09 dotyczące zagospodarowania pod kątem rekreacji dla dzieci i młodzieży dawnego parku przy ul. Szkolnej. Można głosować na kartach do głosowania albo przez internet na stronie Urzędu Miejskiego.

5. W poniedziałek 10 października o godz.: 18:00 zapraszamy na wykład i spotkanie z dr Stanisławem Krajskim pt.: Masoneria, islam, uchodźcy – czy czeka nas apokalipsa? Spotkanie odbędzie się w Sali Kolumnowej (II piętro) Centrum Astoria, tuż obok Kina TON.
Takie spotkanie odbędzie się również w Łomży we wtorek, 11 października o godz.: 18:00 w szkole muzycznej przy al. Legionów.

masoneria-islam-uchodzcy

6. Wyjazd na Kongres Konserwatywny będzie w piątek (14 października) o godz.: 14:30 z dworca BIACOMEX (obok dworca PKS). Planowany powrót w niedzielę wieczorem.

7. Siostry Klaryski od Wieczystej Adoracji zapraszają w najbliższą sobotę (15 października) do swego klasztoru na Dzień Tradycji Kościoła. Serdecznie w imieniu organizatorów zapraszamy i polecamy.

dzien-tradycji

8. Proszę o pomoc przy uszczelnianiu okien na zimę. Można przychodzić indywidualnie i robić np. jedno okno.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Intencje mszalne na bieżący tydzień
10.10.-16.10.2016 r.

(więcej…)