STATUT

herb-bp_ozorowski

STATUT
DUSZPASTERSTWA WIERNYCH TRADYCJI ŁACIŃSKIEJ
W ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ
korzystających z nadzwyczajnej formy Rytu Rzymskiego
z siedzibą przy kościele filialnym pw. Imienia NMP i św. Stanisława BM
przy ul. Szkolnej w parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Białymstoku


§1

Duszpasterstwo Tradycji Łacińskiej, zwane dalej Duszpasterstwem, jest odpowiedzią na wolę Ojca Świętego Benedykta XVI, wyrażoną w motu proprio Summorum Pontificum, które jest podstawą funkcjonowania Duszpasterstwa.

§2

Wierni korzystający z Duszpasterstwa przyjmują bez zastrzeżeń integralne nauczanie Kościoła, pielęgnując wszystko, co jest istotne dla zachowania jego jedności (por. kan. 209 §1 KPK), uczestnicząc w wyznawaniu tej samej wiary katolickiej, przyjmowaniu sakramentów świętych i posłusznym uznawaniu zwierzchnictwa kościelnego (por. kan. 205 KPK)

§3

Duszpasterstwo Tradycji Łacińskiej w znaczeniu kanonicznym podlega bezpośrednio Arcybiskupowi Metropolicie Białostockiemu.

§4

Duszpasterstwo gromadzi wiernych Archidiecezji Białostockiej, którzy pragną uczestniczyć w liturgii sprawowanej wg nadzwyczajnej formy Rytu Rzymskiego, z zachowaniem wszystkich norm prawnych obowiązujących w Kościele Katolickim.

§5

Odpowiedzialnym za funkcjonowanie Duszpasterstwa jest kapłan, zwany dalej Duszpasterzem, którego mianuje Arcybiskup Metropolita Białostocki.

§6

Duszpasterzowi w sprawowaniu liturgii i w pracy duszpasterskiej mogą pomagać inni kapłani, zawsze jednak za zgodą Arcybiskupa Metropolity Białostockiego. Winni oni być przygotowani do sprawowania obrzędów wg nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego.

§7

Duszpasterstwo nie sprawuje zasadniczo funkcji parafialnych i przynależy terytorialnie do rzymskokatolickiej parafii p.w. św. Andrzej Boboli w Białymstoku, dlatego formalnościami i zapisami metrykalnymi związanymi z udzielaniem sakramentów w kościele filialnym p.w. Imienia NMP i św. Stanisława BM, zajmuje się Proboszcz tej parafii. Szczegółowe zasady współpracy Duszpasterstwa z Parafią określi odrębna umowa. W przypadku posługi sakramentalnej wobec wiernych należących do innych parafii Archidiecezji Białostockiej, mają zastosowanie przepisy prawa powszechnego i partykularnego Archidiecezji.

§8

Duszpasterstwo w swoim posługiwaniu realizuje program duszpasterski przyjęty w Archidiecezji Białostockiej. Może również prowadzić, dostosowaną do potrzeb duchowych swoich członków, szczególną formację duchową, liturgiczną i intelektualną.

§9

Formacja duchowa i liturgiczna w Duszpasterstwie obejmuje także przygotowanie do godnego uczestnictwa w liturgii Mszy świętej oraz innych sakramentów, promowanie tradycyjnych form pobożności, pielgrzymek, śpiewu gregoriańskiego oraz troskę o obiekty sztuki liturgicznej i sakralnej. W szczególności realizuje się to przez organizowanie rekolekcji, spotkań i wykładów poświęconych zasadom życia i duchowości katolickiej.

§10

Formacja intelektualna w Duszpasterstwie odbywa się poprzez zapoznanie się ze skutecznymi formami promowania i obrony katolickich zasad w życiu osobistym i społecznym, krzewienie kultury chrześcijańskiej, organizowanie tematycznych spotkań dyskusyjnych, odczytów i wykładów, udział w konferencjach i seminariach, których przedmiotem są zagadnienia związane z nauczaniem Kościoła, jego historią i liturgią oraz aktualne problemy z dziedziny moralności chrześcijańskiej.

§11

Duszpasterstwo może współpracować z kanonicznie erygowanymi instytutami, stowarzyszeniami i ruchami kościelnymi, zwłaszcza z tymi, które za cel swojej działalności uznają kultywowanie tradycji kościelnej i nadzwyczajnej formy Rytu Rzymskiego.

§12

Decyzję o zawieszeniu, rozwiązaniu lub przeniesieniu działalności Duszpasterstwa podejmuje Arcybiskup Metropolita Białostocki.

Niniejszy Status zatwierdzam w Święto Ofiarowania Pańskiego, tj. 2 lutego 2013 r. na okres trzech lat. Duszpasterzom i wiernym, korzystającym z Duszpasterstwa Tradycji Łacińskiej udzielam pasterskiego błogosławieństwa i powierzam opiece Matki Bożej Pani Miłosierdzia.

+ Edward Ozorowski
Arcybiskup Metropolita Białostocki

11 stycznia 2016 r. przedłużony do 2 lutego 2019 r. przed J.E. Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego
28 stycznia 2019 r. przedłużony do 2 lutego 2022 r. przez J.E. Arcybiskupa Tadeusza Wojdę SAC
W styczniu 2022 r. statut przedłużony do 2 lutego 2023 r. przez J.E. Arcybiskupa Józefa Guzdka
W styczniu 2023 r. statut przedłużony do 2 lutego 2024 r. przez J.E. Arcybiskupa Józefa Guzdka